Rukun Iman Ada 6, Berikut Penjelasan Rukun Iman Yang Wajib Kamu Ketahui!

Rukun Iman – Dalam ajaran Islam, terdapat enam pilar iman yang memiliki peran sentral dalam keyakinan umat muslim. Menurut buku “Pendidikan Agama Islam Kelas 1” yang ditulis oleh Fathin Suryaningsih dan Widyastuti Yuni Pamungkas, istilah “iman” merujuk pada keyakinan atau keyakinan yang kuat, menjadikan Rukun Iman sebagai prinsip-prinsip inti dalam beriman. Rukun Iman ini mencakup keyakinan kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab suci, para nabi dan rasul, hari kiamat, serta takdir. Mari kita telaah masing-masing pilar secara mendalam untuk memahami esensinya.

6 Rukun Iman

1. Iman kepada Allah SWT

Pilar pertama dalam Rukun Iman adalah keyakinan kepada Allah SWT, Sang Pencipta segala yang ada di langit dan di bumi. Allah merupakan sumber kehidupan dan pencipta alam semesta beserta isinya. Dalam pandangan Islam, keimanan kepada Allah tidak hanya berarti mengakui eksistensinya, tetapi juga mengandung pengertian tentang kesempurnaan-Nya sebagai pemilik segala kekuasaan dan kemuliaan.

2. Iman kepada Malaikat

Pilar kedua adalah keyakinan kepada para malaikat, makhluk halus yang diciptakan dari cahaya. Malaikat berperan sebagai utusan Allah yang menjalankan tugas-tugas penting, seperti menyampaikan wahyu kepada para nabi, mencatat amal perbuatan manusia, serta menjadi pelaksana perintah Ilahi. Keberadaan malaikat menggambarkan dimensi spiritual yang hadir dalam kehidupan manusia.

3. Iman kepada Kitab-kitab Allah

Pilar ketiga adalah keyakinan kepada kitab-kitab suci yang telah diwahyukan oleh Allah kepada para nabi-Nya. Kitab-kitab ini meliputi Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Setiap kitab memiliki pesan dan hukum yang ditujukan untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupan yang baik dan bermakna. Al-Quran, sebagai kitab terakhir, dianggap sebagai pedoman utama umat Islam dalam menjalani kehidupan.

4. Iman kepada Para Nabi dan Rasul

Pilar keempat adalah keyakinan kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Mereka merupakan teladan dalam beribadah, berakhlak mulia, dan menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai nabi puncak yang membawa risalah Islam. Keyakinan ini mengajarkan pentingnya mengikuti ajaran dan contoh teladan dari para nabi dan rasul.

5. Iman kepada Hari Kiamat

Pilar kelima adalah keyakinan kepada hari kiamat, saat di mana seluruh manusia akan dihidupkan kembali dan dihadapkan pada pertanggungjawaban atas segala perbuatan mereka di dunia. Hari kiamat merupakan momen penentuan akhirat yang akan memisahkan antara yang benar dan yang salah. Keyakinan ini mendorong umat muslim untuk hidup dengan penuh tanggung jawab dan kebaikan.

6. Iman kepada Qada dan Qadar

Pilar keenam adalah keyakinan kepada takdir atau qada dan qadar, yakni keputusan Allah tentang segala yang akan terjadi di alam semesta. Meskipun manusia memiliki kebebasan berpikir dan berbuat, tetapi segala hal sudah ditentukan oleh Allah. Keimanan ini mengajarkan penerimaan terhadap segala cobaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah.

Dalam kesimpulan, Rukun Iman memegang peranan sentral dalam ajaran Islam sebagai dasar keyakinan umat muslim. Keenam pilar iman tersebut membentuk landasan kokoh bagi kehidupan beragama dan moral umat Islam. Dengan memahami makna dan penjelasan mendalam tentang Rukun Iman, kita dapat menggali kedalaman ajaran Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.